Onze webshop is uitsluitend bedoeld voor dentale professionals

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.             Identificatiegegevens van IMPRODENT BV

 

Improdent BV

Beselaerestraat 273A

8980 Zonnebeke

BTW BE 0830404033

KBO 0830404033

 

Hierna genoemd “Improdent” of “Verkoper”

 

U kunt ons bereiken op volgende manieren:

 

T: 057 46 95 14

F: 057 36 05 89

E: info@improdent.be

 

2.             Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden vervangen alle algemene voorwaarden uit het verleden.

 Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elke offerte, bestelling en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden. Enkel een uitdrukkelijke schriftelijk aanvaarde afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan ons worden tegengeworpen.

 Onze offertes zijn slechts geldig voor een maximum termijn van 1 maand. Zo de bestelling later geplaatst wordt kan dit tot prijsherziening aanleiding geven in welk geval de klant kan afzien van de bestelling.

 Wie een bestelling plaatst via onze website aanvaardt automatisch de algemene voorwaarden.

 Het is mogelijk dat voor bepaalde producten afwijkende voorwaarden gelden. In dat geval zullen deze afwijkende voorwaarden duidelijk vooraf worden gecommuniceerd en hebben deze specifieke voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

 Improdent verkoopt enkel aan professionele gebruikers. Het is dus enkel mogelijk bestellingen te plaatsen bij Improdent als zakelijke entiteit, en niet als particulier. Wie een bestelling plaatst bij Improdent wordt automatisch geacht als handelaar op te treden. Alle overeenkomsten die via deze website worden afgesloten zijn dus onderhevig aan B2B-voorwaarden, kopers kunnen zich in geen geval op het consumentenrecht beroepen.

 Improdent behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren indien zou blijken dat een koper niet als handelaar optreedt, maar het is niet de verantwoordelijkheid van Improdent elke koper te controleren op het feit of ze handelaar dan wel particulier zijn.

 

3.             Aanbod en prijs

 

Alle prijzen, voorstellen of aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Een overeenkomst komt slechts tot stand na uitdrukkelijke orderbevestiging vanwege IMPRODENT.

EIke bestelling, aanbod en/of orderbevestiging van de klant bindt hem onherroepelijk. Indien de klant zijn order om welke reden ook annuIeert, weigert de levering af te nemen of de levering onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijnen nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum wordt vastgesteld op 25 % verhoogd tot 50 % in geval van maatwerk - van de prijs, exclusief BTW, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

Improdent geeft op de productpagina altijd heel duidelijk weer wat een product precies inhoudt, hoeveel het kost en tegen welke voorwaarden de levering plaatsvindt.

Duidelijke fouten op productpagina’s moeten altijd gemeld worden aan Improdent. Improdent is niet gehouden aan overeenkomsten die gebaseerd zijn op duidelijke fouten op een bepaalde productpagina.

De weergegeven prijzen op de productpagina’s zijn altijd exclusief 6 of 21% BTW. Het totale btw-bedrag wordt weergegeven op de overzichtspagina.

De weergegeven prijzen op de productpagina’s zijn altijd exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden weergegeven op de overzichtspagina.

 

4.             De overeenkomst

 

De overeenkomst komt hetzij tot stand door het plaatsen van een “offline” bestelling via telefoon, fax of welkdanig ander middel.

De “online” overeenkomst tussen Improdent en de koper komt tot stand louter door toedoen van elektronische communicatiemiddelen of de website. De koper krijgt een overzicht van zijn bestelling, van zodra hij de bestelknop aanklikt op de overzichtspagina is de overeenkomst tussen Improdent en koper onherroepelijk tot stand gekomen.

Nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen wordt per e-mail ook een overzicht van de bestelling bezorgd, dit overzicht geldt als bestelbon. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om deze bestelbon goed te bewaren.

Hoewel Improdent zijn best doet om de website steeds up to date te houden kan zij niet 100% garanderen dat de op de website aangeboden goederen steeds voorradig zijn. Indien zou blijken dat een besteld product niet voorradig is zal de levertermijn verlengd worden met de termijn die Improdent nodig heeft om het product te bestellen.

Improdent heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien zou blijken dat de koper niet over financiële middelen beschikt om de overeenkomst na te leven of indien de koper niet aan de voorwaarden voldoet om klant te worden bij Improdent.

 

5.             Herroepingsrecht

 

Gezien Improdent uitsluitend aan professionele gebruikers verkoopt is er geen herroepingsrecht van toepassing op overeenkomsten die worden afgesloten via de website van Improdent.

 

6.             Garantie

 

Improdent garandeert haar kopers uiteraard te  voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot garantie. Doordat Improdent niet verkoopt aan consumenten is de wettelijke garantieregeling van september 2004 echter niet toepasbaar op overeenkomsten tussen Improdent en haar kopers. Professionele kopers kunnen zich dus in het kader van garantieregeling enkel beroepen op het regime van de ernstige verborgen gebreken. Deze regeling is terug te vinden in de artikels 1641-1649 van het Burgerlijk wetboek.

Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. drie maanden beloopt vanaf de datum van levering en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, door doorverkoop van de geleverde goederen, verkeerd gebruik of onvoldoende onderhoud. Onze garantie behelst nooit meer dan de waarborg die wij door onze leveranciers/fabrikanten worden aangeboden en is beperkt tot de waarde van de goederen, met uitsluiting van onrechtstreekse of bijkomende schade. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegen ons op de garantie beroepen.

 

7.             Betaling

 

Bij “online bestellingen” dient de betaling steeds voorafgaand aan de verzending te geschieden. Bij gebreke aan betaling worden de goederen niet verzonden. Het niet betalen heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst niet gesloten wordt. Elke geplaatste bestelling heeft tot gevolg dat er een koop-verkoop gesloten wordt en houdt betaalverplichting in.

Bij “offline bestellingen” zijn de facturen betaalbaar te Beselare, contant en zonder korting. Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12 %, met een minimum van 125 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

 

8.             Leveringstermijn en verzending

 

De in de bijzondere voorwaarden vermelde Ieveringstermijnen zijn indicatief en verbinden Improdent niet strikt. Eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke Ieveringstermijnen redelijk verlengd worden. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, stopzetting van productie, lock-out opstand, faillissement van een producent, epidemiëen, weersomstandigheden, ziekte, machinebreuk, branden, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen on bevoorrading van een normale productie, voor de verzending of het transport verhinderen, alsook voor alle gelijkaardige omstandigheden die onze firma of zijn aannemers zou ondergaan, worden beschouwd als zijnde overmacht en kunnen in geen geval ons worden toegerekend. In geen geval kunnen wij aangesproken worden tot enige (schade)vergoeding. In geval van overmacht hebben wij het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant van de reden die de uitvoering verhindert. Wij zullen in dat geval geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd zijn.

Voor de verzending van de producten doet Improdent hoofdzakelijk beroep op de diensten van AGX, DPD en Transmission. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven leveringstermijn te respecteren, maar kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor tekortkomingen van onze verzendpartner. Klachten over verzending dienen ook te worden gericht aan de verzendpartner, niet aan Improdent.

 

9.             Overdracht risico

 

De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn.

Nochtans blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich derhalve toe om deze goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden op de plaats van de levering aanvaard. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan.

Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord, worden verkochte goederen niet teruggenomen, noch verwisseld. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aanvraag en het verkrijgen van vergunningen voor vergunningsplichtige goederen.

 

10.           Intellectuele eigendom

 

Alle logo’s, foto’s, teksten, tekeningen, … die op onze website zijn terug te vinden zijn beschermd door het auteursrecht. Dit betekent dat niets van deze website mag worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Improdent.

 

11.           Verwerking van persoonsgegevens en cookie Policy

 

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Improdent.  Improdent zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen. Onze Cookie Policy kan eveneens geraadpleegd worden via de website.

 

12.           Klachten

 

Indien er klachten zijn heeft de koper de plicht deze klacht zo snel mogelijk over te maken aan Improdent. De enige manier waarop een klacht kan worden geformuleerd is via info@improdent.be.

Klachten moeten helder en duidelijk worden geformuleerd, zodat wij er alles aan kunnen doen de klachten zo snel mogelijk te verhelpen. We beantwoorden klachten altijd binnen de 5 werkdagen.

 

13.           Aanvullende bepalingen

 

Improdent is een Belgische onderneming, dit betekent dan ook dat uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing is op overeenkomsten die met Improdent worden afgesloten.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit de Algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verkoper heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten.

Improdent heeft het recht op elk moment de algemene voorwaarden bij te sturen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de algemene voorwaarden voor afsluiten van elke overeenkomst na te kijken.

Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken vallen waar Verkoper zijn hoofdzetel heeft.